Praha Inn - Alex Suite

Praha Inn
120 Main St W
New Prague, MN. 56071

612-787-7242

host@prahainn.com