Praha Inn - Alex Suite

Praha Inn
120 Main St W
New Prague, MN. 56071

952-290-3292

host@prahainn.com